Pályázatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Perkupa község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2012. november 23.

 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)      Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

-          jövedelemigazolás az pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelméről

-          vállalkozó esetén NAV jövedelemigazolás az elmúlt 12 hónapról

-          hatósági bizonyítvány a családi pótlék összegéről (mellékelt nyomtatványon ingyenesen igényelhető)

 

További információ kérhető Perkupa község Önkormányzatánál

 


 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Perkupa község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan

 

 A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2012. november 23.

 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)      A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen

 

 

 

meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

b)     Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

-          jövedelemigazolás az pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelméről

-          vállalkozó esetén NAV jövedelemigazolás az elmúlt 12 hónapról

-          hatósági bizonyítvány a családi pótlék összegéről (mellékelt nyomtatványon ingyenesen igényelhető)

 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

További információ kérhető Perkupa község Önkormányzatánál

 


 

  

 

 

Perkupa Községi Önkormányzat

 

pályázatot hirdet

 

háziorvosi körzet ellátására, vállalkozási vagy közalkalmazotti formában

Perkupa, Varbóc, Szőlősardó, Égerszög, Teresztenye területi  ellátási kötelezettséggel

 

 

Jogviszony időtartama:   határozatlan idejű.

 

Foglalkoztatás jellege : teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye , 3756. Perkupa Kossuth út 24.

 

Tevékenységhez tartozó lényeges feladatok: Felnőtt és gyermek ( vegyes ) háziorvosi ellátás Perkupa, Varbóc, Szőlősardó, Égerszög, Teresztenye területi ellátási kötelezettséggel. Iskolaorvosi feladatok ellátása. Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel.

 

Illetmény és juttatások közalkalmazotti jogviszony esetén : Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Szakirányú egyetemi végzettség, 4/2000.( II.25.) EüM. Rendelet szerinti képesítés.

B kategóriás jogosítvány.

Büntetlen előélet.

Magyar állampolgárság.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Végzettséget igazoló okiratok másolata

Szakmai önéletrajz

Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez  a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat nyílt vagy zárt ülésen  kerüljön elbírálásra.

 

A munkakör betölthetőségének, illetve a tevékenység kezdésének időpontja:

2012. szeptember 01.

 

Pályázat benyújtásának módja és  határideje:

A pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani  postán vagy személyesen, Molnár Zoltán polgármesterhez címezve.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat”

Cím: 3756. Perkupa Kossuth út 12.

Határidő: 2012. augusztus 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2012. augusztus 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének a helye:

 

www.kozigallas.hu

Egyéb lényeges információ:   

Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.

 

A feladatellátással, illetve a  körzettel kapcsolatban további információ a 48/462-001 telefonszámon Molnár Zoltán polgármestertől vagy  Vécsei Vilmos körjegyzőtől kérhető.

 KÖZADATKERESŐ

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE