Pályázatok

Közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése a Felső-Bódva völgy 7 településén      

    

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00017

Kedvezményezett neve: Szendrő Város Önkormányzata
Projekt címe: Közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése a Felső-Bódva völgy 7 településén      
Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00017
Támogatás: 105 032 400 Ft
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
Pályázati konstrukció: Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás

Rövid összefoglalás a projektről:

A fejlesztés célja a Felső-Bódva völgyében lévő 7 település (Szendrő, Szuhogy, Galvács, Szalonna, Martonyi, Perkupa és Szögliget) komplex közösségfejlesztési folyamatának megvalósítása, kiemelt cél a helyi lakosok identitás-erősítésének elérése, településenként szakemberekből és önkéntesekből szerveződő aktív szervező csoport kialakítása, akik az elért eredmények továbbvitelének, fejlesztésének biztos zálogai. A kitűzött célunk célunk, hogy a 8485 fő összlakosságú projektterületen kialakítandó 2 célterületen legalább a lakosság 20%-át kitevő hátrányos helyzetű személyek bevonásra kerüljenek a projekt akciói során, megvalósításra kerültek, annak ellenére is, hogy a járványhelyzet alatt akadályoztatva lettek a folyamataink. Projektünk részeként a Felhívásban ismertetett 6 főbb tevékenységi elem megvalósításával egy hosszú távú közösségfejlesztési folyamat alapjait teremtettük meg, a projekt több éven át ívelő megvalósítási ideje lehetőséget adott arra, hogy a támogatással segített időszakban 

 

nyitó sajtóközlemény

záró satóközlemény


 

 

 

 

 

Záró sajtóközlemény

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

 

Megújult Perkupa község orvosi rendelője. A TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00017 azonosító kóddalrendelkező, 59,92 millió forint vissza nem térítendő, a költségek 100 %-át fedező európai unióstámogatás segítségével a kor követelményeinek megfelelő, költségtakarékosan működtethetőfejlesztés valósult meg. Az épületben dolgozók és az ellátásban részesülők számára is komfortosabb,korszerű rendelőket és várótermet alakítottak ki, párhuzamosan az épület külső megújításával.

Az orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztésére benyújtott eredményes pályázatnak köszönhetőenmegfelelő otthont kapott a gyógyító munka Perkupán.

Az egykori TSZ épület rossz állapotban volt, ezért az önkormányzat évek óta tervezte, hogy megfelelőforrások segítségével felújíthassák és korszerű Egészségházzá alakíthassák a létesítményt. A sikerespályázatnak köszönhetően az egészségügyi épület energetikai szempontból korszerbbé vált, a határolófalak szigetelést kaptak, megvalósult az elektromos hálózat, a nyílászárók és a burkolat cseréje,továbbá akadálymentesítés is történt az ingatlanon. Kiemelt feladat volt, hogy a beruházás azegészségügyi szolgáltatók igényeit és a beteg kényelmét egyaránt szolgálja.

A Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 59,92 millió forint támogatás mellett másforrásokat is sikerült a projektre fordítani. Ezeknek köszönhetően kívül-belül teljesen megújult, kibővültés teljes felszereléssel ellátott Egészségházat adtak át Perkupán. Az épületben a háziorvosi ellátásmellett a védőnői szolgálat is helyet kapott, amely Perkupán kívül további négy települést lát el;Varbócot, Szőlősardót, Égerszögöt és Teresztenyét.

 

A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: +36/48-571-132

Elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu

www.nybtf.hu

 


 

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Perkupa Község Önkormányzata
A projekt címe: Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatott összege: 28 116 388 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben a komplex programmal fejlesztendő edelényi járásban található 925 fős lakosságszámú Perkupa község területén lévő: polgármesteri hivatal épületének infrastrukturális fejlesztése tervezett. Az épületegyüttes Perkupa Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Az épület jelenlegi állapota akadályozza, annak színvonalas működtethetőségét, mely körülmény indokolja a mihamarabbi fejlesztések megvalósulását. A beruházásba bevonni tervezett épület jelenlegi állapotának bemutatása: A vizsgált épület hőtechnikai adottságai nagyon rossznak mondhatóak. Emiatt nagyon az épület fűtési költségei magasak, melynek következménye a magas CO2 kibocsát. Jelenleg a világban nagyon fontos kérdés, és kiemelten foglalkozik mindenki a világon az üvegházhatást okozó gázok csökkentésével. Ezek a gázok közül a legmeghatározóbb a CO2. A TOP pályázatnak is hasonlóan célja az épület környezet tudatosabb üzemeltetés. Az épület korszerűsítésével ezek az értékeke csökkenthetők. A vizsgált épület esetében célunk a gázok kibocsátását a lehetőségekhez képes minimalizálni. A projekt célja, hogy az épületek üzemeltetési költségei kedvezőbbek legyenek, és megfelelő módon tudják üzemeltetni azokat. A költségcsökkenésen túl a környezett tudatosság a másik meghatározó cél. Korszerűsítés hatására fajlagosan nagymértékben csökken az üvegház hatást kibocsájtó gázok mértéke. Az épület energetikai korszerűsítése során elengedhetetlen a külső határoló elemek hőszigetelése cseréje. Ezzel a lépéssel a fűtési hőigények jelentős hányada (40-50 %) önmagában megtakarítható. A felhívás szerinti 3.1.1 a) bekezdésben olvasható külső határoló szerkezetek korszerűsítése történik. Ezen belül is az épület külső homlokzatának, padlásfödém, és fűtetlen térrel határos falának hőszigetelése történik. Napelemes rendszer telepítésével kerülnek csökkentésre az épület villamos energia felhasználás által keletkezett költségei.

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése


Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00105

 

 

 

 

 


A perkupai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

A kedvezményezett neve: Perkupa Község Önkormányzata
A projekt címe: A perkupai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése
A szerződött támogatott összege: 59 924 108 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben a komplex programmal fejlesztendő edelényi járásban található a 812 fős lakosságszámúPerkupa községben lévő körzeti orvosi rendelő és védőnői rendelő infrastrukturális fejlesztése tervezett,kiegészítve a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. Az épület Perkupa, Kossuth út 24. sz.alatt található, mely Községi Önkormányzat Perkupa tulajdonában áll és öt település tartozik a feladatellátási körzethez. A háziorvosi, védőnői és iskola- és ifjúságorvoslási feladatok ellátása azönkormányzat és a felnőtt/gyermek háziorvos, és védőnő között létrejött feladat-ellátási szerződéskeretében történik. Az épület jelenlegi állapota, az eszközállomány elavultsága és elhasználtsága,valamint az ellátotti terület nagysága indokolja a mihamarabbi fejlesztések megvalósulását. Arendelőnek helyt adó épület földszintes, nyeregtetős kialakítású. Jelenleg nem rendelkezikakadálymentes helyiségekkel, sem az akadálymentes közlekedésre alkalmas kialakítással ésmegközelíthetőséggel. Az épület energetikai szempontból is korszerűtlen, a határoló falakszigeteletlenek, nyílászárói elhasználtak, burkolatai kopottak, töredezettek. Elektromos hálózata a maienergia igényű berendezések folyamatos működtetésére alkalmatlan. Az udvari burkolatok szinténhiányosak, töredezettek, korábbiakban akadálymentesítés nem valósult az ingatlanon. A projektnekelőrelátható klímakockázata nincsen. A fentiek alapján az alábbi projektelemek megvalósítása tervezett:Önállóan támogatható tevékenységek, a felhívás 3.1.1 pontja alapján: Egészségügyi alapellátásinfrastruktúra fejlesztése: mely a háziorvosi, védőnői tanácsadónak, az egészségfejlesztő programokmulti funkciós helyiségeiként szolgál, helyt adó épület felújítását célozza. A korszerűsítés tartalma: ameglévő falburkolatok és padlóburkolatok cseréje, új padló rétegrend kialakítása, a burkolással nemérintett falszakaszok festése. Az épület energetikai korszerűsítése végett új homlokzati nyílászárókbeépítése, illetve a teljes épület homlokzati és födém hőszigetelése. A meglévő, megmaradó falazatokalatt magasnyomású injektálásos technológiával alap megerősítése, a beépítésre kerülő anyagok pluszterhei miatt. A tetőhéjazat cseréje, azbesztmentesítés keretében a jelenlegi pala borítás bontása (különmunkaterv alapján), TONDACH Bolero 30x50, terrakotta cserép beépítése. A felújítás alatt beépítettanyagok és elvégzett kivitelezési technológiák eredményeképpen egy modern és korszerű orvosirendelő kerül kialakításra. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek, a felhívás 3.1.2.pontja alapján: 2. Udvarfelújítás: Az udvaron akadálymentes emelőlap és parkoló, járdával készül, ajogszabályi előírások mellett. A terület megújítását követően a munkálatok végeztével tereprendezés,füvesítés kerül elvégzésre. 3. Energiahatékonyság korszerűsítése, megújuló energiaforrásokhasználata: korszerű 55kW faapríték, pellet és gabonaocsus kazán beépítése a modern, megújulóenergiaellátás biztosítása végett. 4. Akadálymentesítés: Komplex akadálymentesítés, mely alapján azépület akadálymentes megközelíthetősége, valamint az akadálymentes vizesblokk, és az épületenbelüli akadálymentes közlekedés is biztosítottá válik. 5. Eszközbeszerzés: A projekt keretébenfejleszteni tervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódó a működési engedélyben és az OEP finanszírozásiszerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök beszerzése a jogszabályikeretek között, összhangban a kérelemben bemutatott szakmai programmal a mellékelt eszköz listaalapján. A projekt megvalósítása során figyelembe vételre kerülnek a felhívás 3.2. pontjában foglaltműszaki-szakmai tartalommal és a megvalósítással kapcsolatos elvárások, mely elvek a műszakileírásban és a megalapozó tanulmányban kerülnek részletesen bemutatásra. A projekttervezetkészítésekor figyelembe vételre és beépítésre kerültek a felhívás tartalmi értékelésiszempontrendszerében foglaltak kritériumok, csak úgy, mint a terület specifikus értékelési szempontok.Bemutatásuk a megalapozó tanulmányban történik. A projekt illeszkedik a megyei ITP 1.,2. és 5. és 6.céljához, valamint 3 egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatást fejleszt.


Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00017

 

 

 


 

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

Kedvezményezett neve: Perkupa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt címe: Külterületi helyi közútfejlesztés és gépbeszerzés Perkupa és Bódvarákó községekben

Projekt azonosító száma: 1826865345

Szerződött támogatás összege: 100,93 millió forint

A támogatás mértéke: 95%

PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A megvalósuló pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése. Perkupa és Bódvarákó konzorciumi társulásában megkezdődő beruházás során Perkupa 0156 helyrajzi számú külterületi út 443 méter, Bódvarákó 012 helyrajzi számú külterületi út 1069 méter hosszan kerül leaszfaltozásra, az utak mindkét oldalán 50 cm széles útpadka kerül kialakításra tömörített zúzottkőből. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához jelen pályázat keretén belül beszerzésre kerül még egy traktor, illetve hozzá tartozékként egy gréder és egy padkakasza is. A fejlesztés eredményeképpen javul Perkupa és Bódvarákó Községek településképe, mely növeli az itt élők komfortérzetét, elégedettségét, a település népességmegtartó erejét. Az utak járhatóságának biztosításával nemcsak a lakosság, hanem a helyi vállalkozások járművei is zavartalanul tudnak közlekedni, így biztosítva stabil és hosszú távú eredményes működésüket, fejlődésüket és munkahely megtartó képességüket.

 


PERKUPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A kedvezményezett neve: Perkupa Község Önkormányzata

A projekt címe: „PERKUPA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

A szerződött támogatás összege: 6 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Jelen Pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01269

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/KÖZADATKERESŐ

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Infrastrukturális egészségügyi fejlesztés Perkupa településen

Bethlen Gábor Alapkezelő

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszerűsítése

magyar falu program

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS PERKUPA ÉS BÓDVARÁKÓ KÖZSÉGEKBEN

szechenyi_2020